Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

aktualizace dat

Tato stránka je ve fázi aktualizace informací.

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb., vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Obor vzdělání: 78-42-M/07 Vojenské lyceum – čtyřleté denní studium

Vzdělávání je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice, kterým se může stát pouze občan České republiky. Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem. Výuka je zaměřena na technické předměty a výuku cizích jazyků (anglický jazyk – povinný, druhý cizí jazyk – volitelný z ruského, německého anebo francouzského jazyka).

Vzdělávání ve škole je spojeno s ubytováním ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve dnech školního vyučování, s nástupem vždy v neděli do 21:30 hodin.

Forma vzdělávání: denní

Termín přijímacích zkoušek:

jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika:
1. termín – 12. dubna 2018 (dopoledne)
2. termín – 16. dubna 2018 (dopoledne)

školní zkouška - tělesná výchova:
1. termín – 12. dubna 2018 (odpoledne)
2. termín – 16. dubna 2018 (odpoledne)

Náhradní termín přijímacích zkoušek (jen pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů, po písemné omluvě, nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky):

jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika:
1. termín – 10. května 2018 (dopoledne)
2. termín – 11. května 2018 (dopoledne)

školní zkouška - tělesná výchova:
1. termín – 10. května 2018 (odpoledne)
2. termín – 11. května 2018 (odpoledne)

Zaslání přihlášky ke studiu: do 1. března 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 96 (3 třídy)

Kritéria pro denní formu studia

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:

 • je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (naturální a finanční zabezpečení je poskytováno pouze státním občanům České republiky)
 • úspěšně ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
 • nemá na základní škole sníženou známku z chování v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 • úspěšně složí přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury a tělesné výchovy
 • absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské nemocnici

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50
Tělesná výchova - školní zkouška
chlapci – běh 1000 m, shyby
dívky – běh 1000 m, šplh na tyči
20

Dalším kritériem přijímacího řízení je průměr stupňů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, za nějž lze získat maximálně 5 bodů.

Maximální počet bodů v přijímacím řízení je 125. Podmínkou pro přijetí je získání min. 70 a více bodů, přičemž uchazeč nesmí dosáhnout méně než 18 bodů z matematiky, českého jazyka a literatury a méně než 6 bodů z tělesné výchovy (nesmí být hodnocen 0 body za disciplínu).

V případě rovnosti bodů uchazečů se rozhoduje o pořadí hodnocení předmětů podle této posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura, tělesná výchova.

Jak postupovat:

 1. Zájemce o studium musí nejdříve v doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce navštívit rekrutační středisko nebo pracoviště, kde bude seznámen se studiem na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a podrobnostmi s provedením lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici, a to nejpozději do 25. ledna 2018.
 2. Přihlášku ke vzdělávání spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče veliteli VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, a to na předepsaném tiskopisu (viz níže - dokumenty ke stažení) do 1. března 2018. Přihláška ke studiu musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem uchazeče.
 3. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
 4. Velitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče nejpozději do 27. dubna do 12:00 hodin daného roku) a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 5. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání na zvolený obor, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové potvrdit odevzdáním zápisového lístku veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 6. Nepotvrdí-li v daném termínu uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

přihláška ke studiu:   ve formátu PDF   (vytisknout oboustranně)

bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

informace pro uchazeče, kteří nejsou občany České republiky

odpovědi na často kladené dotazy

^