Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum
čtyřleté denní studium

Vzdělávání je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice, kterým se může stát pouze občan České republiky. Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem. Výuka je zaměřena na technické předměty a výuku cizích jazyků (anglický jazyk - povinný, druhý cizí jazyk - volitelný, výběr z ruského, německého nebo francouzského jazyka).

Vzdělávání ve škole je spojeno s ubytováním ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve dnech školního vyučování, s nástupem vždy v neděli do 21:30 hodin.

Forma vzdělávání: denní

Řádné termíny přijímacích zkoušek

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: 14. dubna 2020 (dopoledne)
2. termín: 15. dubna 2020 (dopoledne)

Školní zkouška - tělesná výchova

1. termín: 14. dubna 2020 (odpoledne)
2. termín: 15. dubna 2020 (odpoledne)

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
(pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů po písemné omluvě nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky)

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: 13. května 2020 (dopoledne)
2. termín: 14. května 2020 (dopoledne)

Školní zkouška - tělesná výchova

1. termín: 13. května 2020 (odpoledne)
2. termín: 14. května 2020 (odpoledne)

Zaslání přihlášky ke studiu spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti: do 1. března 2020

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 45 - 96 (tři třídy)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:

 • je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (naturální a finanční zabezpečení je poskytováno pouze státním občanům České republiky)
 • úspěšně ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
 • nemá na základní škole sníženou známku z chování v 1. a 2. pololetí 8. a 9. ročníku
 • úspěšně složí přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury a tělesné výchovy
 • absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské nemocnici s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50
Tělesná výchova - školní zkouška
chlapci: běh 1000 m, shyby
dívky: běh 1000 m, šplh na tyči
20

Dalším kritériem přijímacího řízení je průměr stupňů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, za který lze získat maximálně 5 bodů.

Maximální počet dosažitelných bodů v přijímacím řízení je 125. Podmínkou pro přijetí je získání minimálně 63 bodů. Současně uchazeč musí dosáhnout z matematiky (státní zkouška) minimálně 17 bodů, z českého jazyka a literatury (státní zkouška) minimálně 13 bodů a z tělesné výchovy (školní zkouška) minimálně 3 body, přičemž uchazeč nesmí být hodnocen 0 body za disciplínu.

V případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje hodnocení předmětů v posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura, tělesná výchova.

Jak postupovat:

 1. Uchazeč se zákonným zástupcem do 15. února 2020 navštíví rekrutační středisko podle místa trvalého bydliště, kde bude seznámen se studiem na VSŠ a VOŠ MO a podrobnostmi ohledně provedení lékařského vyšetření ve spádové vojenské nemocnici.
 2. Přihlášku ke vzdělávání spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu (viz níže - dokumenty ke stažení) do 1. března 2020. Přihláška ke studiu musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem uchazeče.
 3. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
 4. Velitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2020 a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 5. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání na zvolený obor, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO potvrdit zasláním zápisového lístku veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 6. Nepotvrdí-li v daném termínu uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na VSŠ a VOŠ MO, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke studiu (vytisknout oboustranně)

Přihláška k umístění do Školského výchovného a ubytovacího zařízení

Bodové hodnocení přijímacích zkoušek

Informace pro uchazeče, kteří nejsou občany České republiky

Odpovědi na často kladené dotazy

Vzory testů z jednotných (státních) přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete zde.

Přípravný tříměsíční tréninkový plán (TV): pro dívky a pro chlapce

- ^ -