časté dotazy

Přijímací řízení

Co vše poslat spolu s přihláškou?

S přihláškou zasíláte pouze výsledek lékařského vysvědčení z Vojenské nemocnice, a to buď elektronicky, nebo poštou. Jedná se o dokument, který obsahuje kladný posudek ve vztahu ke studiu na naší škole.

Proč mi nepřišlo rozhodnutí o přijetí ke studiu?

V souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění má ředitel školy povinnost vyhotovit písemné rozhodnutí pouze u nepřijatých uchazečů. S ohledem na počet přijatých i nepřijatých uchazečů škola nevyhotovuje písemné rozhodnutí o přijetí. Za přijetí se bere zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy a veřejně přístupném místě.

Proč mi nepřišlo potvrzení o přijetí přihlášky?

Škola nezasílá potvrzení o přijetí písemné přihlášky. Doporučujeme zaslat přihlášku doporučeně, kdy můžete sledovat její pohyb on-line. V případě elektronické verze přihlášky vidíte potvrzení o doručení v systému. 

Co když mi lékařský posudek nepřišel do data odeslání přihlášky?

Pokud Vám nebyl kladný lékařský posudek doručen do data podání přihlášky ke studiu, odešlete přihlášku a informujte školu o místě a termínu vyšetření ve VN (prostřednictvím e-mailu, na papírku přiloženém k přihlášce).

Jak odeslat přihlášku a na jakou adresu?

Přihlášky ke studiu se zasílají elektronicky přes portál DiPSy.cz, nebo v tištěné podobě na adresu Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová (platí i pro obor Strojírenství) k rukám velitele školy. V případě tištěného formuláře doporučujeme odeslat přihlášku doporučeně. Tento způsob Vám umožní sledování zásilky on-line.

Můžu se odvolat i když jsem nesplnil podmínky přijímacího řízení?

Ano, nicméně odvolání bude zamítnuto právě s ohledem na nesplnění podmínek přijímacího řízení (např. minimální počet bodů z matematiky, češtiny, tělesné výchovy, popř. celkový minimální počet bodů.)

Jaké musím mít známky (průměr), abych se dostal na školu? Z jaké třídy se počítá?

Uchazeč může získat body za studijní průměr, které se započítávají do celkového součtu bodů v přijímacím řízení. K přijímacímu řízení se počítá průměr stupňů prospěchu z 1.a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč v těchto uvedených pololetí nesmí mít sníženou známku z chování. Sníženou známku z chování nesmí mít uchazeč ani ve 2. pololetí 9. ročníku. 

Co obsahují přijímací zkoušky z tělesné výchovy?

Chlapci a děvčata vykonají přijímací řízení po skupinkách z běhu na 1 000 m (běžecká dráha). Chlapci – shyby nadhmatem a děvčata výdrž ve shybu. Tabulku výkonnostních norem a bodů najdete na tomto webu v informacích pro uchazeče příslušného oboru.

 

Jaká je úspěšnost uchazečů v procentech v rámci přijímacího řízení?

V roce 2023 byla úspěšnost uchazečů u přijímacího řízení zhruba 52 %.

Mohu u přijímaček z matematiky používat kalkulačku?

U jednotných přijímacích zkoušek z matematiky (CERMAT) nelze používat kalkulačku.

Musí být na přihlášce k dennímu studiu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti?

Na přihlášce ke studiu potvrzení lékaře nepožadujeme, jelikož uchazeč zasílá s přihláškou „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče“, který obdržel z vojenské nemocnice.

Jsem ze Slovenska a chtěl bych studovat tuto školu, je to možné?

Ano, škola přijímá ke studiu občany států Evropské unie. Pro tyto uchazeče platí stejný, výše uvedený postup, včetně zdravotní prohlídky ve vojenské nemocnice v České republice. Se studiem cizího státního příslušníka musí souhlasit zřizovatel školy, tj. Ministerstvo obrany ČR (o souhlas žádá velitel školy). Pozor, součástí přijímacího řízení pro všechny bez rozdílu je zkouška z českého jazyka, která se řídí § 60, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon!
Upozornění pro uchazeče z členských států EU!
 Na cizí státní příslušníky z členských států EU, kteří jsou žáky vojenské střední školy, se nevztahuje vyhláška MO č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, v platném znění. Osobní působnost této vyhlášky je vymezena v jejím ustanovením § 1 odst. 1, podle něhož upravuje naturální a peněžní náležitosti žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání. Vzhledem k tomu, že vojákem z povolání se v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, může stát pouze občan České republiky, není možné, aby se cizí státní příslušník, byť je žákem vojenské střední školy, připravoval k výkonu služby vojáka z povolání. Z tohoto důvodu se na něho nemůže vztahovat výše uvedená vyhláška. Žák – cizí státní příslušník (členského státu EU) si proto hradí náklady na stravování a ubytování sám v plné výši. Pro rok 2022 je stravování přibližně ve výši 6 300 Kč (odvíjí se za počet všedních dnů, kdy je žák přítomen ve škole) a ubytování 900 Kč za měsíc školního roku. Finanční částky se platí převodem měsíc dopředu dle upřesnění.

studium

Jaká je úspěšnost dívek při studiu? Zvládají fyzickou zátěž?

Ve studiu není rozdíl mezi děvčaty a chlapci. Fyzickou zátěž zvládají bez problémů.

Mohu studovat na škole, když mám alergii/astma/ploché nohy/brýle?

Nejčastěji se ptáte na oční vadu, astma, kožní problémy, dietní režim,… Váš zdravotní stav konzultujte s odbornými lékaři ve vojenské nemocnici (Brno, Olomouc, Praha). Jednou z podmínek pro přijetí na vojenskou střední školu je zdravotní stav uchazeče, řídíme se doporučením z vojenské nemocnice, nejsme kompetentní hodnotit Váš zdravotní stav. Každý uchazeč se podrobí lékařské prohlídce ve vojenské nemocnici, kde bude posouzen jeho zdravotní stav a vystaven „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče“, který se zasílá poštou spolu s přihláškou ke studiu do 1. března daného roku.

Kolik se na školu ročně hlásí lidí?

V průměrů se jedná o zhruba 550 uchazečů, přičemž nejvíce přihlášek připadá na obor „Vojenské lyceum“  okolo 300, na obor „Elektrotechnika“ pak asi 100 uchazečů, na nový obor „ICT – specialista“ zhruba 70  přihlášek a na obor „Strojírenství“ také přibližně 70 zájemců o studium. Uvedené průměry jsou přepočteny za období 2021 – 2024.

Ve kterém ročníku se skládá vojenská přísaha?

Žáci vojenské školy neskládají přísahu, ale v prvním ročníku, v měsíci září složí „slib žáka školy“.

Jak je to s existencí školy v budoucnu? Má student šanci dostat místo v AČR?

Škola má budoucnost. Každý úspěšný student, který ukončí studium na vojenské škole a je zdravotně způsobilý, může dále studovat na Univerzitě obrany, nebo je mu zajištěno pracovní místo u útvaru.

Dá se přestoupit na Vaši školu?

S ohledem na charakter studia (výuka vojenské profesní přípravy, nauka o zbraních, střelecká příprava aj.) není možné přestoupit na naši školu.

Ostatní otázky k režimu školy

Mohu mít na škole dlouhé vlasy? (muž)

Chlapci nemohou mít dlouhé vlasy.

Osobní vzhled

Žáci i žákyně školy musí být upraveni, nesmí mít extravagantní účes ani barvu vlasů, při výcviku nesmí mít žádné šperky. Zásady osobního vzhledu, hygieny a další povinnosti žáků jsou stanoveny ve Vnitřním řádu Domova mládeže VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové (příloha č.1).

Tetování, zdobení kůže

Zdobení kůže se nesmí vyskytovat po celé oblasti hlavy (včetně její vlasové části). Na
ostatních částech těla je zdobení kůže povoleno (včetně oblasti krku).

Jak je to s internátem? Je placený? Jak často se jezdí domů?

Ubytování je zdarma. Žáci jezdí domů každý víkend (odjez je v Pá do 14:30, návrat v Ne do 21:30). V průběhu školního roku zůstávají pouze 2 – 3 víkendy na řízené pobyty ve škole v rámci reprezentace školy na veřejnosti.

Denní režim

Budíček je denně v 05:45 h. Rozcvička od pondělí do čtvrtka od 06:00 do 06:20 h. Celodenní rozvrh školní roty je stanoven ve Vnitřním řádu Domova mládeže VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové (článek 7).

Když jsem studentem školy, mohu jezdit v maskáčích a uniformě domů?

Žáci při odjezdu domů jsou převlečeni do svého civilního oblečení. Je zákaz jezdit domů ve vojenském stejnokroji.

Má absolvent nějaký závazek vůči AČR?

Naši absolventi nemají závazek k AČR. Po vystudování se zařazují do klasického civilního života a mohou si zvolit, zda chtějí vstoupit do AČR, jít na vojenskou nebo civilní vysokou školu.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Ozvěte se nám:

973 274 200