školní poradenské pracoviště

Škola disponuje školním poradenským pracovištěm, které poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy za účelem vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, péče o zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, pomoci při řešení výukových, výchovných a vztahových potíží, podílení se na prevenci rizikového chování, poskytování metodické a další podpory pedagogickým pracovníkům. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna).

Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů. Zřízení a náplň tohoto pracoviště je definováno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány školní psycholožkou a výchovnou poradkyní, které úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky školy a s týmem velitelů (vychovatelů) čet v Domově mládeže.

Mgr. Hana Vaňková

Poskytuje činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, řídí se etickým kodexem školního psychologa a je vázána mlčenlivostí. Obsah konzultací je důvěrný.

Činnost školního psychologa je zaměřena především na:

  • poskytování krizové intervence a zpracování krize pro žáky
  • individuální práci se žáky při řešení osobních problémů, zejména konzultace a vedení
  • prevenci školního neúspěchu žáků
  • poskytování poradenství žákům s výukovými potížemi – technika a hygiena učení
  • depistáž specifických poruch učení
  • diagnostiku při vzdělávacích a výchovných problémech žáků
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření
  • metodické intervence pro pedagogické odborníky
  • řešení výchovných problémů žáků
  • pracuje s třídním kolektivem, zjišťuje a řeší sociální klima ve třídě

Na školní psycholožku se mohou obracet žáci i jejich zákonní zástupci, vždy je možné dohodnout osobní konzultaci.

Kontakt

702 003 352, 973 274 471
vankova@vsmt.cz
vankova.ps@seznam.cz

MGR. Věra Paclíková

Na výchovnou poradkyni se mohou obracet žáci, rodiče, učitelé a vedení školy v otázce péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace, péče o žáky nadané a neprospívající a při řešení problémových situací ve škole. Výchovná poradkyně úzce spolupracuje se školní psycholožkou a v rámci poskytování podpůrných opatření s pedagogicko-psychologickými poradnami po celé České republice.

Kontakt