kurz ecdl

Testované moduly

Termíny kurzů

testování

časté dotazy

ECDL (European Computer Driving Licence neboli „řidičák na počítač“) je mezinárodně uznávanou kvalifikací v oblasti informačních technologií. ECDL Certifikát, doporučený a používaný v rámci Evropské unie jako standard počítačové vzdělanosti, deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní standardizované testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti při práci s počítačem (více např. na www.ecdl.cz). Systém certifikací ECDL je také součástí dokumentu „Státní informační a komunikační politika“ schváleného vládou ČR usnesením č. 265 ze dne 24. března 2004.

Pro příslušníky Armády ČR pořádá naše škola již řadu let počítačové kurzy dle konceptu ECDL / ICDL s možností jejich zakončení standardizovanými testy, po jejichž úspěšném absolvování obdrží uchazeč mezinárodně platný certifikát, kterým může prokazovat svoji digitální gramotnost a dovednosti.

Studenti denního studia získávají znalosti, potřebné k úspěšnému složení ECDL-testů, v rámci odborného předmětu Informatika a výpočetní technika a v případě zájmu se mohou procesu ECDL-certifikace zúčastnit.

proč ecdl

  Mezinárodně uznávané doklady jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností.

   Malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi.

    Přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese.

     Digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia.

     moduly

      více o kurzu

      Obsah: 7 základních modulů ECDL (M2 až M7, M12)
      Délka: 3 týdny po 5 dnech (celkem 94 vyuč. hodin, poslední den ECDL testování)
      Hodinová dotace:  M2: 14h,  M3: 16h, M4: 16h,  M5: 16h,  M6: 12h,  M7: 10h,  M12: 10h
      Požadované vstupní znalosti: základní znalost obsluhy PC
      Výstup: ECDL Certifikát (dobrovolné), osvědčení o absolvování kurzu

       kurz číslo: 2024-01Z

       5. – 23. 2. 2024

       číslo kurzu: 2024-02Z

       9. – 27. 9. 2024

        Kurzy i testování probíhají na učebně výpočetní techniky 06-311 (kód CZU0061) umístěné ve 2. patře učebního bloku. Aktuální školící i testovací platformou je operační systém MS Windows 10 CZ a aplikační software MS Office 365 CZ.

         Na kurzech a testování ECDL se podílí zkušený tým lektorů a testerů s mnohaletou praxí. O jeho dobré práci svědčí stovky úspěšných uchazečů o ECDL Certifikát a průměrná úspěšnost absolventů našich kurzů při ECDL testování okolo 93-95%.

         testování ecdl

         ECDL testování v naší škole probíhá pod hlavičkou testovacího střediska CZ036 v akreditované testovací místnosti-učebně CZU0061, ve které probíhají i přípravné kurzy. Kapacita učebny je 12 počítačových pracovišť. Aktuální testovací platformou je operační systém MS Windows 10 CZ a aplikační software MS Office 365 CZ. Testování se po řádném přihlášení může zúčastnit libovolný uchazeč, tedy nejen příslušník Armády ČR. Účast v našem přípravném kurzu není podmínkou.

         Počet a druh skládaných testů se řídí zvoleným cílovým stupněm ECDL certifikace (ECDL Start, ECDL Certifikát, ECDL Profile, …). Problematiku lze nastudovat na stránkách ECDL nebo ji konzultovat přímo s námi (viz kontakty). V naší škole lze skládat pouze testy z modulů uvedených v přehledu výše.

         Ceny, platby

         Zatímco přípravné kurzy (výuka a ubytování) jsou pro příslušníky Armády ČR (VzP i OZ) zdarma, vlastní testování je nutné platit (licenční a administrativní poplatky). Pro příslušníky AČR byly s Českou společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), jako výhradním nositelem ECDL licence v ČR, sjednány stejné ceny za testování jako pro oblast civilního školství. Ostatním zájemcům jsou účtovány vyšší ceny pro veřejnost, vycházející z aktuálně platného ceníku držitele licence (podrobnější informace na dotaz). Účetní jednotkou je ve všech případech ČSKI, ne naše škola.

         Poznámky:

         • Účastníci přípravného kurzu mohou zaplatit hotově v průběhu kurzu, případně je možné si vyžádat vystavení faktury, pokud jim testování hradí např. zaměstnavatel (zvyšování kvalifikace, rekvalifikace apod.).
         • Zájemci o testování, kteří se neúčastní kurzu (např. se připravují individuálně), a také zájemci z oblastí mimo Armádu ČR si musí způsob úhrady dojednat předem (zejména u fakturace v dostatečném předstihu)! Pedagogickým pracovníkům z resortu MŠMT a studentům je účtována cena pro školství; naše škola však nemá pro kurzy a testování akreditaci MŠMT a není tedy možné přímo čerpat prostředky např. z projektů, grantů apod.). Hendikepovaným osobám je poskytována sleva na úrovni ceny pro školství.
         • Doložení platby je nutnou podmínkou pro připuštění k testům ECDL.

         náš tým

         Ing. Pavel Navrátil

         Manažer testování, lektor

         973 274 240
         navratil@vsmt.cz

         RNDr. Dagmar Štěpánková

         Lektorka

         973 274 324
         stepankova@vsmt.cz

         Matyáš endl

         Zástupce manažera, lektor

         973 274 326
         endl@vsmt.cz

         Vladislava Knápková

         Administrativa

         973 274 242
         knapkova@vsmt.cz

         časté dotazy

         Jak se přihlásit do kurzu?

         Příslušník AČR (VzP i OZ) se přihlášuje do kurzu prostřednictvím útvarového personálního pracoviště a informačního systému ISSP. Vzhledem k naplněnosti kurzů důrazně doporučujeme předchozí telefonické ověření dostupnosti kurzu a rezervaci místa. Na začátku kurzu je s účastníkem vyplněna přihláška, obsahující kontaktní údaje a zejména souhlas se zpracováním osobních dat v rozsahu nezbytném pro administrativu kurzu.
         Zájemce mimo resort ministerstva obrany není možné do kurzů přijímat. Výjimku může ve speciálních případech na žádost povolit velitel-ředitel školy.

         Mohu se přihlásit do kurzu, i když se nechci zúčastnit ECDL testování a získat ECDL Certifikát?

         Ano, je to možné. Z pochopitelných důvodů však v případě převisu poptávky preferujeme zájemce o kompletní program kurzu včetně testování.

         Na jakých programech probíhá výuka a testování?

         Pro výuka i testování je použita softwarová platforma Microsoft (Windows 10 CZ, Office 365 CZ, …)

         Jaká je náročnost testů? Existují nějaké ukázkové testy?

         ECDL je zaměřeno na běžné zaměstnance, studenty, seniory… (tedy ne primárně na IT-odborníky), čemuž odpovídá i přiměřená náročnost a hloubka znalostí. Dobrou přestavu si lze  udělat z oficiálních ukázkových testových úloh a cvičných testů.

         Existuje k ECDL nějaká literatura?

         Kromě běžné počítačové literatury k jednotlivým programům se speciálně problematice přípravy na ECDL testování věnují tyto výukové materiály.

         Platí se za něco?

         Přípravné kurzy jsou pro příslušníky AČR zdarma. ECDL testování probíhá v režii civilního držitele licence ECDL pro ČR, a proto se za ně platí.

         Jak a kdy se dozvím více k organizaci kurzů?

         Přibližně dva týdny před zahájením kurzu odesíláme uchazečům elektronicky organizační pokyny (ubytování, stravování, parkování…). Pokud tyto pokyny z nějakého důvodu neobdržíte nebo je budete potřebovat upřesnit, volejte, příp. mailujte, viz. kontakty.

         Jak je to s ubytováním?

         Ubytování přímo v areálu školy zabezpečujeme řádně přihlášeným účastníkům kurzů automaticky (přibližně dva týdny před zahájením kurzu). Pokud si chcete stav před příjezdem ověřit či domluvit nějaké detaily, zavolejte na recepci (viz kontakty).

         Lze po dobu kurzu parkovat soukromé vozidlo v areálu školy?

         Ano, je to možné, ale je třeba vyplnit žádost o povolení. Lze to udělat až po příjezdu, ale pro urychlení procesu je lepší si formulář předem stáhnout (dole ke stažení), vyplnit a předem zaslat (stačí elektronicky: fax, e-mail viz kontakty).

         Má pro mě ECDL certifikát smysl, potřebuji ho na něco?

         ECDL certifikace má plnou podporu Evropské unie jako standardizovaný nástroj pro jednoznačné prokázaní úrovně digitální gramotnosti, kvalifikace a dovedností držitele certifikátu (pracovní síly). Je také v souladu s politikou vlády ČR a některé resorty (MVČR, MMR, úřady, samosprávy, …), ale i soukromé subjekty (firmy, společnosti apod.) ji buď přímo vyžadují nebo k ní přihlížení v procesu přijímání nových pracovníků. Resort ministerstva obrany zatím držení ECDL certifikátu nezohledňuje. Tento je však jistě zajímavou položkou v kvalifikační části životopisu, atraktivní možností rekvalifikace, předpokladem pro práci ve státní správě a samosprávě či některých pozicích v soukromé sféře, základem pro další vzdělávání apod. Výhodou je také mezinárodní platnost certifikátu.

         Jak se přihlásit k ECDL testování?

         Účastníci našich kurzů se mohou přihlásit až v průběhu kurzu přímo lektorovi. Studenti naší školy se nahlašují určenému učiteli informatiky a výpočetní techniky. Případní zájemci mimo resort Ministerstva obrany a Armády ČR nás mohou kontaktovat a domluvit se na termínu a podmínkách účasti individuálně. Podmínkou účasti na testování je vyplněná přihláška k testování s podepsaným souhlasem ke zpracování osobních dat v rozsahu nezbytném pro agendu ECDL.

         Jak vypadá testování, co při něm mohu a co ne?

         Uchazeč se v daném termínu dostaví na učebnu, jsou s ním vyřízeny nezbytné administrativní úkony a je mu přiděleno pracoviště (PC) s připravenými testy, které začne postupně řešit. Většinu dalších potřebných informací lze najít v dokumentu Práva a povinnosti účastníků zkoušek ECDL. V případě nejasností je možné se informovat dotazem nejlépe předem, nebo přímo na místě před testováním, příp. i v průběhu testování.

         soubory ke stažení

         přihláška do kurzu

         stáhnout

         žádost o povolení parkování v areálu školy

         stáhnout

         přihláška k ECDL testování

         stáhnout

         práva a povinnosti účastníka ECDL testování

         stáhnout