Přijímací řízení na rok 2024/25

Kvě 6, 2024

V polovině dubna se naplno rozhořelo přijímací řízení na Vojenskou střední školu, a to jak v Moravské Třebové, tak v Sokolově. Více než 800 mladých uchazečů tak svedlo boj o zhruba třetinovou kapacitu, kterou je schopna škola pojmout v podobě nově nastupujících žáků prvního ročníku.

Letošní rok však kromě klasického vědomostně sportovního úskalí nesl i určitá specifika. Prvním bylo, že se na plno rozjela možnost podání přihlášky v elektronické podobě, čehož bylo ve velké míře využito. Tento systém se osvědčil a jeví se jako velký příslib do budoucna. Nespornou výhodou je i možnost nahlédnout to testu uchazeče a ujistit se, že kontrolující orgán se nedopustil omylu při vyhodnocení testu.

Další zajímavou věcí byla skutečnost, že si uchazeč mohl v tomto roce podat až tři přihlášky, což mělo přinést a věřme, že i přineslo trochu více klidu do řad uchazečů v podobě více variant možného přijetí.

Třetí zajímavá skutečnost byla vyloženě specifickou záležitostí naší školy, protože se týkala části přijímacího řízení z tělocviku. Kvůli plánované rekonstrukci tělocvičen nebylo možné provést s děvčaty šplh na tyči, tak jak tomu bylo v předcházejících letech. Proto byla tato disciplína nahrazena výdrží ve shybu.

Stejně jako v minulých letech kladla naše škola důraz na organizovanost a tím co nejhladší průběh celého přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že zkouška se skládá i z části ověřující fyzickou kondici žáků, je toto důležitá součást, která by měla přispět k co největšímu komfortu uchazečů a zajištění toho, aby dokázali podat co nejlepší výkon v intelektuální, tak i kondiční fázi.

V dopoledních hodinách probíhaly v přidělených učebnách zkoušky z matematiky a českého jazyka. Po poledni už přišly na řadu shyby pro chlapce, již zmíněná výdrž ve shybu podhmatem pro děvčata a jednotnou disciplínou, byť s různými časovými rozhraními pro chlapce a děvčata, byl běh na jeden kilometr.

Věříme, že i díky instruktážním videím, kterými byly zavčas doplněny webové stránky školy a množství doplňujících informací na sociálních sítích, se podařilo zajistit, aby co nejvíce uchazečů podalo nejlepší možný výkon a i díky tomu bude jejich úsilí a práce nakonec odměněna přijetím do studia na Vojenské střední škole.

 

npor. Mgr. Jan Konopčík