ŠKOLA A EU

Operační program

Jan Amos Komenský

Inovace a digitalizace na vojenské střední škole

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003064
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti:
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu:
1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.197.925,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

 

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Moderní formy výuky na vojenské škole

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016287
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti:
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu:
1. 2. 2020

Od 1. 2. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_065 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 2.371.832,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
 • Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den mimo školu
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT
 • Využití ICT ve vzdělávání v DM – 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky DM – čtenářský klub
 • Klub pro žáky DM – klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky DM – klub komunikace v cizím jazyce
 • Klub pro žáky DM – badatelský klub
 • Klub pro žáky DM – klub sociálních a občanských dovedností

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Brána do Evropy (Výzva MŠMT č. 56)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2409
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti:
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu:
1. 7. 2015

Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.
 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Zvolené šablony klíčových aktivit:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. (1x)
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. (6x)
 3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. (4x)

V RÁMCI PROJEKTU

EU peníze středním školám

Virtuální studovna

Globálním cílem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle:

 1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 2. Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
 3. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí v systému celoživotního učení.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0525
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti:
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu:
1. 7. 2012

Výsledkem projektu EU peníze středním školám je v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • odborné kompetence
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání
 • mentoring

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence.

Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1 324 990,- Kč.

Cílem klíčových aktivit je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků vojenské střední školy, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků. K tomu přispívá tato aktivita dělením hodin a vytváří podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.

Obsahem aktivit je zkvalitnění výuky zvýšením hodinové dotace pro výuku cizích jazyků, matematiky, čtenářské a informační gramotnosti, využívání ICT, finanční gramotnosti a mentoringu, např. v rozsahu minimálně hodiny týdně, to je minimálně 64 hodin během realizace projektu. O způsobu navýšení vyučovacích hodin rozhodne ředitel školy. Lze je využít na povinné i volitelné předměty.

Zlepšení klimatu ve škole a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního psychologa nebo absolvováním programů pro pracovníky školy.