Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání
dálkové tříleté nástavbové studium

Přijímací zkouška: jednotná - český jazyk a literatura, matematika:

Forma vzdělávání: dálková

Řádny termín přijímací zkoušky

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: pondělí 12. dubna 2021 (dopoledne)
2. termín: úterý 13. dubna 2021 (dopoledne)

Náhradní termín přijímací zkoušky
(pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů, po písemné omluvě, nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky)

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: středa 12. května 2021 (dopoledne)
2. termín: čtvrtek 13. května 2021 (dopoledne)

Zaslání přihlášky ke studiu: do 1. března 2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 (jedna třída)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který:

 • úspěšně dokončil střední vzdělání s výučním listem (doloží úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
 • podá přihlášku v řádném termínu (doporučeně na adresu školy), tiskopis viz níže
 • je zdravotně způsobilý ke studiu (potvrzení lékaře na přihlášce)

Velitel-ředitel školy může dle Opatření obecné povahy, vydané MŠMT, č.j. MSMT-43073/2020-3, zrušit jednotnou přijímací zkoušku nejpozději do 8. 3. 2021, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než velitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání nebo tomuto počtu roven.

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50

Maximální počet bodů v přijímacím řízení je 100. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví velitel školy pořadí uchazečů. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, o jejich konečném pořadí rozhoduje velitel školy.

V případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje hodnocení předmětů v posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura.

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí:

 • vojáci z povolání, kteří mají udělen souhlas pravomocného orgánu s vysláním ke studiu
 • vojáci z povolání bez uděleného souhlasu
 • občanští zaměstnanci rezortu ministerstva obrany
 • civilní uchazeči – v případě nenaplněnosti kapacity čety
 • dle data doručení přihlášky

Jak postupovat

 1. Vojáci z povolání podávají žádost o vyslání ke studiu služebním postupem pravomocnému orgánu k udělení souhlasu.
 2. Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení zašlou všichni uchazeči veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu s potvrzením lékaře (najdete na www.vsmt.cz) do 1. března 2021, současně doručí úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána uchazečem.
 3. Velitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum zpřístupní výsledky do 28. duna 2021 a stanoví pořadí uchazečů k přijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejní a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 4. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání na zvolený obor, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO potvrdit zasláním PŘIHLÁŠKY K UMÍSTĚNÍ DO ŠKOLSKÉHO VÝCHOVNÉHO A UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 14. 5. 2021.
 5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V Moravské Třebové dne 27. ledna 2021
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
velitel-ředitel školy
v. r.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke studiu (vytisknout oboustranně)

Přihláška k umístění do Školského výchovného a ubytovacího zařízení

Bodové hodnocení přijímacích zkoušek

Vzory testů z jednotných (státních) přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete zde.

- ^ -