Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika
čtyřleté denní studium

Vzdělávání je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice, kterým se může stát pouze občan České republiky. Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem. Studium je zaměřeno na technické předměty a výuku anglického jazyka.

Vzdělávání ve škole je spojeno s ubytováním ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve dnech školního vyučování s nástupem vždy v neděli do 21:30 hodin.

Forma vzdělávání: denní

Řádné termíny přijímacích zkoušek

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: pondělí 12. dubna 2021 (dopoledne)
2. termín: úterý 13. dubna 2021 (dopoledne)

Školní zkouška - tělesná výchova

zrušena bez náhrady

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
(pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů po písemné omluvě nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky)

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: středa 12. května 2021 (dopoledne)
2. termín: čtvrtek 13. května 2021 (dopoledne)

Školní zkouška - tělesná výchova

zrušena bez náhrady

Zaslání přihlášky ke studiu spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti: do 1. března 2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 32 (jedna třída)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:

 • je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (naturální a finanční zabezpečení je poskytováno pouze státním občanům České republiky)
 • úspěšně ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
 • nemá na základní škole sníženou známku z chování v 8. a 9. ročníku
 • úspěšně složí přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury
 • absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské nemocnici s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti

Velitel-ředitel školy může dle Opatření obecné povahy, vydané MŠMT, č.j. MSMT-43073/2020-3, zrušit jednotnou přijímací zkoušku nejpozději do 8. 3. 2021, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než velitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání nebo tomuto počtu roven.

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50

Dalším kritériem přijímacího řízení je průměr stupňů prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, za který lze získat maximálně 2 body.

Maximální počet dosažitelných bodů v přijímacím řízení je 102. Podmínkou pro přijetí je získání minimálně 40 bodů. Současně uchazeč musí dosáhnout z matematiky minimálně 15 bodů, z českého jazyka a literatury minimálně 14 bodů.

V případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje hodnocení předmětů v posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura.

Jak postupovat:

 1. Uchazeč se zákonným zástupcem do 15. února 2021 navštíví rekrutační středisko podle místa trvalého bydliště, kde bude seznámen se studiem na VSŠ a VOŠ MO a podrobnostmi ohledně provedení lékařského vyšetření ve spádové vojenské nemocnici.
 2. Přihlášku ke vzdělávání spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu (viz níže - dokumenty ke stažení) do 1. března 2021. Přihláška ke studiu musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem uchazeče. Vzhledem k mimořádné situaci ve vojenských nemocnicích může být kladný posudek o zdravotní způsobilosti odeslán nejpozději do konání přijímací zkoušky, tj. do 12. 4. 2021.
 3. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
 4. Velitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovního dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2021 a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 5. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání na zvolený obor, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO potvrdit zasláním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU a PŘIHLÁŠKY K UMÍSTĚNÍ DO ŠKOLSKÉHO VÝCHOVNÉHO A UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 14. 5. 2021.
 6. Nepotvrdí-li v daném termínu uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na VSŠ a VOŠ MO, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V Moravské Třebové dne 27. ledna 2021
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
velitel-ředitel školy
v. r.

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke studiu (vytisknout oboustranně)

Přihláška k umístění do Školského výchovného a ubytovacího zařízení

Bodové hodnocení přijímacích zkoušek

Informace pro uchazeče, kteří nejsou občany České republiky

příručka pro uchazeče o čtyřleté denní studium

Odpovědi na často kladené dotazy

Vzory testů z jednotných (státních) přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete zde.

Přípravný tříměsíční tréninkový plán (TV): pro dívky a pro chlapce

- ^ -