Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika – specialista vzdušných sil
čtyřleté denní studium

informace informace pro uchazeče informace

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika
čtyřleté denní studium

Vzdělávání je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice, kterým se může stát pouze občan České republiky. Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem. Studium je zaměřeno na technické předměty a výuku anglického jazyka.

Vzdělávání ve škole je spojeno s ubytováním ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve dnech školního vyučování s nástupem vždy v neděli do 21:30 hodin.

Forma vzdělávání: denní

Řádné termíny přijímacích zkoušek

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: pondělí 3. května 2021 (dopoledne)
2. termín: úterý 4. května 2021 (dopoledne)

Školní zkouška - tělesná výchova

zrušena bez náhrady

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
(pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů po písemné omluvě nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky)

Jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika

1. termín: středa 2. června 2021 (dopoledne)
2. termín: čtvrtek 3. června 2021 (dopoledne)

Školní zkouška - tělesná výchova

zrušena bez náhrady

Zaslání přihlášky ke studiu spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti: do 1. března 2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 32 (jedna třída)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:

 • je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (naturální a finanční zabezpečení je poskytováno pouze státním občanům České republiky)
 • úspěšně ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
 • nemá na základní škole sníženou známku z chování v 8. a 9. ročníku
 • úspěšně složí přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury
 • absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské nemocnici s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti

Na základě počtů přihlášek na daný obor se jednotná přijímací zkouška koná dle termínů vyhlášených MŠMT.

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50

Dalším kritériem přijímacího řízení je průměr stupňů prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, za který lze získat maximálně 2 body.

Maximální počet dosažitelných bodů v přijímacím řízení je 102. Podmínkou pro přijetí je získání minimálně 40 bodů. Současně uchazeč musí dosáhnout z matematiky minimálně 15 bodů, z českého jazyka a literatury minimálně 14 bodů.

V případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje hodnocení předmětů v posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura.

Jak postupovat:

 1. Uchazeč se zákonným zástupcem do 15. února 2021 navštíví rekrutační středisko podle místa trvalého bydliště, kde bude seznámen se studiem na VSŠ a VOŠ MO a podrobnostmi ohledně provedení lékařského vyšetření ve spádové vojenské nemocnici.
 2. Přihlášku ke vzdělávání spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu (viz níže - dokumenty ke stažení) do 1. března 2021. Přihláška ke studiu musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem uchazeče. Vzhledem k mimořádné situaci ve vojenských nemocnicích může být kladný posudek o zdravotní způsobilosti odeslán nejpozději do 27. 4. 2021.
 3. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
 4. Velitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovního dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Škola zpřístupní hodnocení uchazeče 21. května 2021 a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 5. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání na zvolený obor, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO potvrdit zasláním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU a PŘIHLÁŠKY K UMÍSTĚNÍ DO ŠKOLSKÉHO VÝCHOVNÉHO A UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů - tj. do 4. 6. 2021.
 6. Nepotvrdí-li v daném termínu uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na VSŠ a VOŠ MO, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

V Moravské Třebové dne 27. ledna 2021
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
velitel-ředitel školy
v. r.

Soubory ke stažení

Přihláška ke studiu (vytisknout oboustranně)

Přihláška k umístění do Školského výchovného a ubytovacího zařízení

Bodové hodnocení přijímacích zkoušek

Informace pro uchazeče, kteří nejsou občany České republiky

Příručka pro uchazeče o čtyřleté denní studium

Odpovědi na často kladené dotazy

Vzory testů z jednotných (státních) přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete zde.

Přípravný tříměsíční tréninkový plán (TV): pro dívky a pro chlapce