EnglishHistorie školy

Již v roce 1922 byla v objektu utečeneckého tábora z let 1. světové války otevřena první česká menšinová škola v Moravské Třebové (jako součást ruského reálného gymnázia).

vrrg.gifVojenské využití současného areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové lze datovat od roku 1934, kdy požádalo okresní hejtmanství o umístění čs. vojenské jednotky ve městě. Od 1. 9. 1935 v objektu působilo Státní vojenské reformní reálné gymnázium, za jehož působení byl objekt dobudován péčí vojenské správy. Za tři roky předválečné existence navštěvovalo školu přes 700 studentů, z nichž řada se zapojila do protifašistického odboje doma i v zahraničí. SVRRG bylo výběrovou střední školou mající za účel poskytnout žákům předběžné všeobecné vzdělání, jež by jim umožnilo studium na vysoké škole technické všech oborů nebo na univerzitě (vyjma oboru historie, klasické filologie a teologie, kde bylo třeba vykonat dodatečnou zkoušku z jazyka řeckého nebo latinského) a dalo jim zároveň určitou průpravu branné výchovy před vstupem do škol na důstojníky v záloze (všech zbraní).

pamatnik.gifV letech 1939-45 byl areál využíván jako zajatecký tábor francouzských, britských a jugoslávských důstojníků (Oflag VIII F). Za uvedenou dobu jím prošlo přes 4500 příslušníků výše uvedených armád. S některými bývalými zajatci či s jejich příbuznými je dodnes udržován styk.

Od roku 1945 do roku 1947 v objektu bylo umístěno velení 1. tankového sboru. Od r. 1947 do roku 1949 11. tanková brigáda. Od podzimu 1949 zde začala působit Vojenská škola Jana Žižky (VŠJŽ), která byla v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky (VGJŽ), které v areálu působilo do 30. 9. 1996.

csol.gifV souvislosti s celkovou reorganizací armády ČR byla v roce 1996 v Moravské Třebové zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany. Jejím posláním se stala výchova všestranně připravených profesionálů v duchu nejlepších demokratických tradic našeho národa. Škola spolupracuje s řadou organizací. Na prvním místě je to Československá obec legionářská, která nad ní převzala patronát. Od října 1997 nese škola čestný název "Škola Čs. obce legionářské" a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé generace jí byl předán legionářský prapor.

sts.gifSe zápisem Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové do rejstříku škol a na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení akreditace vzdělávacího programu pro Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové byl dnem 1. června 2006 upraven název Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

vssmo.gifDne 7. října 2014 schválil ředitel Vojenského historického ústavu úpravu znaku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO. Znak VSŠ a VOŠ MO tvarově vychází ze znaku Státního vojenského reformního reálného gymnázia, který byl zaveden v roce 1935. Znak je tvořen štítkem s dominujícími lipovými listy a na červenobílé pole položeným gotickým mečem. Ornamenty lipových listů jsou odděleny barvou modrou tak, aby celkové barevné vyznění znaku tvořilo trikolóru. Hlavní úprava znaku je vypuštění písmen zkratky Střední technické školy.