Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

aktualizace dat

Tato stránka je ve fázi aktualizace informací.

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb., vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání - tříleté nástavbové studium

Forma vzdělávání: dálková

Termín přijímacích zkoušek:

jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika:
1. termín – 12. dubna 2018 (dopoledne)
2. termín – 16. dubna 2018 (dopoledne)

Náhradní termín přijímacích zkoušek (jen pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů, po písemné omluvě, nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky):

jednotná (státní) zkouška - český jazyk a literatura, matematika:
1. termín – 10. května 2018 (dopoledne)
2. termín – 11. května 2018 (dopoledne)

Zaslání přihlášky ke studiu: do 1. března 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 (jedna třída)

Kritéria pro dálkovou formu vzdělávání

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který:

 • úspěšně dokončil střední vzdělání s výučním listem (doloží úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce)
 • podá přihlášku v řádném termínu (doporučeně na adresu školy), tiskopis viz níže
 • je zdravotně způsobilý ke studiu (potvrzení lékaře na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50

Maximální počet bodů v přijímacím řízení je 100. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví velitel školy pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle hodnocení kritérií přijímacího řízení velitel školy.

V případě rovnosti bodů uchazečů se rozhoduje o pořadí hodnocení předmětů podle této posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura.

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí:

 • vojáci z povolání, kteří mají udělen souhlas pravomocného orgánu s vysláním ke studiu
 • vojáci z povolání bez uděleného souhlasu
 • občanští zaměstnanci rezortu ministerstva obrany
 • civilní uchazeči – v případě nenaplněnosti kapacity třídy
 • dle data doručení přihlášky

Jak postupovat

 1. Vojáci z povolání podávají žádost o vyslání ke studiu služebním postupem pravomocnému orgánu k udělení souhlasu.
 2. Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení zašlou všichni uchazeči veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu s potvrzením lékaře (najdete na www.vsmt.cz) do 1. března 2018, současně doručí úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána uchazečem.
 3. Velitel – ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum zpřístupní výsledky do 27. dubna nejpozději do 12 hodin) a stanoví pořadí uchazečů k přijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejní a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 4. Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ.
 5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

přihláška ke studiu:   ve formátu PDF   (vytisknout oboustranně)

bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

vzory přijímacích zkoušek
Vzory testů z jednotných (státních) přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka a literatury naleznete zde.

- ^ -