Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Obor vzdělání 64-41-L/51 Podnikání
dálkové tříleté nástavbové studium

Přijímací zkouška: jednotná - český jazyk a literatura, matematika:

Forma vzdělávání: dálková

Řádné termíny přijímacích zkoušek

1. termín: pátek 12. dubna 2019 dopoledne
2. termín: pondělí 15. dubna 2019 dopoledne

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
(pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů, po písemné omluvě, nemohli dostavit k řádnému termínu zkoušky)

1. termín: pondělí 13. května 2019 dopoledne
2. termín: úterý 14. května 2019 dopoledne

Zaslání přihlášky ke studiu: do 1. března 2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 (jedna třída)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který:

 • úspěšně dokončil střední vzdělání s výučním listem (doloží úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce),
 • podá přihlášku v řádném termínu (doporučeně na adresu školy), tiskopis viz níže,
 • je zdravotně způsobilý ke studiu (potvrzení lékaře na přihlášce).

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - jednotná (státní) zkouška 50
Český jazyk a literatura - jednotná (státní) zkouška 50

Maximální počet bodů v přijímacím řízení je 100. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví velitel školy pořadí uchazečů. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, o jejich konečném pořadí rzhoduje velitel školy.

V případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhoduje hodnocení předmětů v posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura.

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí:

 • vojáci z povolání, kteří mají udělen souhlas pravomocného orgánu s vysláním ke studiu,
 • vojáci z povolání bez uděleného souhlasu,
 • občanští zaměstnanci rezortu ministerstva obrany,
 • civilní uchazeči – v případě nenaplněnosti kapacity čety,
 • dle data doručení přihlášky.

Jak postupovat

 1. Vojáci z povolání podávají žádost o vyslání ke studiu služebním postupem pravomocnému orgánu k udělení souhlasu.
 2. Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení zašlou všichni uchazeči veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu s potvrzením lékaře (najdete na www.vsmt.cz) do 1. března 2019, současně doručí úředně ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána uchazečem.
 3. Velitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum zpřístupní výsledky do 28. dubna 2019 nejpozději do 12:00 hodin) a stanoví pořadí uchazečů k přijetí. Seznam přijatých uchazečů zveřejní a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 4. Seznam přijatých uchazečů bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ.
 5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

přihláška ke studiu:   (vytisknout oboustranně)

vzory testů z jednotných (státních) přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka a literatury

- ^ -