Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
do VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

aktualizace dat

Tato stránka je ve fázi aktualizace informací.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
do VSŠ MO v Moravské Třebové,
místo vzdělávání Moravská Třebová - 7. 6. 2018

(2. kola se nemohou zúčastnit uchazeči, kteří již odevzdali
zápisový lístek)

Na základě § 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb., vyhlašuje velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále jen „VSŠ a VOŠ MO“) druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika – čtyřleté denní studium

Vzdělávání je zaměřeno na přípravu k výkonu služby vojáka z povolání ve služebním poměru k České republice, kterým se může stát pouze občan České republiky. Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem. Výuka je zaměřena na technické předměty, společenskovědní předměty a anglický jazyk.

Vzdělávání ve škole je spojeno s ubytováním ve školském výchovném a ubytovacím zařízení ve dnech školního vyučování, s nástupem vždy v neděli do 21:30 hodin.

Forma vzdělávání: denní

Celkový předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 32

Termín přijímacích zkoušek: 7. června 2018

školní zkouška - matematika, český jazyk a literatura, tělesná výchova

Zaslání přihlášky ke studiu spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti: do 24. května 2018

Pro uchazeče, kteří se zúčastnili 1. kola přijímacího řízení:

 • nemusí navštívit rekrutační pracoviště
 • nemusí absolvovat prohlídku ve vojenské nemocnici (je platný posudek o zdravotní způsobilosti z 1. kola přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 2. kole: 20 - 29 (dle počtu zaslaných zápisových lístků uchazečů z 1. kola přijímacího řízení)

Kritéria pro denní formu studia

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:

 • je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (naturální a finanční zabezpečení je poskytováno pouze státním občanům České republiky)
 • úspěšně ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
 • nemá na základní škole sníženou známku z chování v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku
 • úspěšně složí přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury a tělesné výchovy
 • absolvuje lékařskou prohlídku ve vojenské nemocnici s kladným posudkem

Kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:

Předmět Max. počet bodů
Matematika - školní zkouška 20
Český jazyk a literatura - školní zkouška 20
Tělesná výchova - školní zkouška
chlapci – běh 1000 m, shyby
dívky – běh 1000 m, šplh na tyči
20

Dalším kritériem přijímacího řízení je průměr stupňů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, za nějž lze získat maximálně 5 bodů.

Maximální počet bodů v přijímacím řízení je 65. Podmínkou pro přijetí je získání min. 28 a více bodů, přičemž uchazeč nesmí dosáhnout méně než 6 bodů z matematiky, méně než z 6 bodů českého jazyka a literatury a méně než 6 bodů z tělesné výchovy (uchazeč nesmí být hodnocen 0 body za disciplínu).

V případě rovnosti bodů uchazečů se rozhoduje o pořadí hodnocení předmětů podle této posloupnosti: matematika, český jazyk a literatura, tělesná výchova.

Jak postupovat:

Pro uchazeče, kteří se zúčastnili 1. kola přijímacího řízení

 1. Přihlášku ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení zašle zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče veliteli VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, a to na předepsaném tiskopisu (viz níže - dokumenty ke stažení) do 24. května 2018. Přihláška ke studiu musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem uchazeče. Posudek o zdravotní způsobilosti nemusí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zasílat, posudek o zdravotní způsobilosti je platný z 1. kola přijímacího řízení.
 2. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 2. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
 3. Velitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 8. června 2018 a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 4. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové potvrdit odevzdáním zápisového lístku veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 5. Nepotvrdí-li v daném termínu uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 6. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Pro nové uchazeče

 1. Uchazeč se zákonným zástupcem navštívit rekrutační středisko podle místa trvalého bydliště, kde bude seznámen se studiem na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a podrobnostmi s provedením lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici.
 2. Přihlášku ke vzdělávání spolu s kladným posudkem o zdravotní způsobilosti pro druhé kolo přijímacího řízení zašle zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče veliteli VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, a to na předepsaném tiskopisu (viz níže - dokumenty ke stažení) do 24. května 2018. Přihlášky uchazečů, kteří nebudou mít do 24. května 2018 vystaven kladný posudek o zdravotní způsobilosti, budou zamítnuty. Přihláška ke studiu musí být podepsána uchazečem i zákonným zástupcem uchazeče.
 3. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 2. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
 4. Velitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 8. června 2018 a podle výsledků uchazečů při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 5. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ - tzn. uchazeč, který úspěšně složil přijímací zkoušku a byl přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se ve VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové potvrdit odevzdáním zápisového lístku veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
 6. Nepotvrdí-li v daném termínu uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové, vzdává se tímto práva být přijat za žáka školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 7. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

přihláška ke studiu:   ve formátu PDF   (vytisknout oboustranně)

bodové hodnocení přijímacích zkoušek 2. kola pro školní rok 2018/2019

informace pro uchazeče, kteří nejsou občany České republiky

odpovědi na často kladené dotazy

- ^ -