Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
do VOŠ MO v Moravské Třebové

Vzdělávací program
91-11-N/01 Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
tříleté kombinované studium

Forma vzdělávání: kombinovaná

Termín přijímací zkoušky: nekoná se

Zaslání přihlášky ke studiu: do 14. června 2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15 (jedna skupina)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který:

 • je občanem České republiky, nebo jiného členského státu Evropské unie,
 • je občansky bezúhonný (uchazeč, který není vojákem z povolání, doloží výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob),
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou,
 • splnil podmínky přijetí,
 • je zdravotně způsobilý.

Obor předchozího vzdělání není při přijímání studentů limitující. Přihlášky ke studiu zasílají uchazeči na předepsaném tiskopisu (viz níže) do výše stanoveného termínu.

Studium je určeno pro:

 • vojáky z povolání,
 • občanské zaměstnance rezortu ministerstva obrany,
 • civilní uchazeče (přijetím ke studiu nejsou přijati do pracovního nebo služebního poměru v rezortu ministerstva obrany)

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí:

 • vojáci z povolání, kteří mají udělen souhlas pravomocného orgánu s vysláním ke studiu,
 • vojáci z povolání bez uděleného souhlasu,
 • občanští zaměstnanci rezortu ministerstva obrany,
 • civilní uchazeči – pouze v případě nenaplněnosti kapacity skupiny,
 • podle data doručení přihlášky.

Jak postupovat:

 1. Vojáci z povolání podávají žádost o vyslání ke studiu služebním postupem pravomocnému orgánu k udělení souhlasu.
 2. Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení zašlou všichni uchazeči veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu s potvrzením lékaře (najdete na www.vsmt.cz) do 14. června 2019, současně doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána uchazečem.
 3. Velitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 dnů po stanovení výsledků přijímacího řízení.
 4. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ.
 5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

přihláška ke studiu

- ^ -