Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
do VOŠ MO v Moravské Třebové

Vzdělávací program:
91-11-N/01 Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
– tříleté kombinované studium (6 období)

Forma vzdělávání: kombinovaná

Termín přijímací zkoušky: nekoná se

Zaslání přihlášky ke studiu: do 30. dubna 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15 (jedna třída)

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou, splnili podmínky pro přijetí a zdravotní způsobilosti. Obor předchozího vzdělání není při přijímání studentů limitující. Přihlášky ke studiu zasílají uchazeči na předepsaném tiskopisu ve stanoveném termínu.

Studium je určeno pro:

 • vojáky z povolání
 • civilní zaměstnance rezortu ministerstva obrany
 • civilní uchazeče (přijetím ke studiu nejsou přijati do pracovního nebo služebního poměru v rezortu ministerstva obrany)

Kritéria pro kombinovanou formu studia

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který:

 • je občan České republiky nebo jiného státu EU
 • je občansky bezúhonný (uchazeč, který není vojákem z povolání, doloží výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob)
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • je zdravotně způsobilý

Uchazeči jsou přijímáni v pořadí:

 • vojáci z povolání, kteří mají udělen souhlas pravomocného orgánu s vysláním ke studiu
 • vojáci z povolání bez uděleného souhlasu
 • občanští zaměstnanci rezortu ministerstva obrany
 • civilní uchazeči – v případě nenaplněnosti kapacity třídy
 • dle data doručení přihlášky

Jak postupovat:

 1. Vojáci z povolání podávají žádost o vyslání ke studiu služebním postupem pravomocnému orgánu k udělení souhlasu.
 2. Přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení zašlou všichni uchazeči veliteli VSŠ a VOŠ MO, a to na předepsaném tiskopisu s potvrzením lékaře (najdete na www.vsmt.cz) do 30. dubna 2018, současně doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána uchazečem.
 3. Velitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.
 4. Seznam přijatých uchazečů s výsledkem přijímacího řízení bude uveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.vsmt.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ.
 5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí velitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

přihláška ke studiu:   ve formátu PDF

přijímací řízení pro školní rok 2018/2019verze pro tisk

 

- ^ -