Oznámení velitele VSŠ a VOŠ MO k aktuální epidemiologické situací

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací s rozšířením koronaviru přijal velitel-ředitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové opatření, která by měla přispět ke snížení rizika této nákazy mezi příslušníky VSŠ a VOŠ MO a návštěvníky:

1. V oblasti ostrahy objektů musí všichni návštěvníci vyplnit dotazník s ohledem na svůj pobyt v rizikových oblastech. V případě, že tento dotazník odmítnou vyplnit, nebude jim umožněn vstup do objektu. Případné změny budou prováděny v závislosti na vývoji aktuální epidemiologické situace a pokynech hlavní hygieničky MO.

2. Výuka probíhá dle plánu; případné změny budou prováděny v závislosti na vývoji aktuální epidemiologické situace a pokynech hlavní hygieničky MO.

3. V oblasti dodržování zásad individuální osobní hygieny důsledně respektovat dodržování základních hygienických pravidel jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, dodržovat etiketu kašle, vyhýbat se osobám jevícím zjevné známky respiračního onemocnění, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů.

4. V oblasti plošné hygieny bude zabezpečeno pravidelné hygienické ošetřování frekventovaných ploch, mj. kliky dveří, zábradlí, madla, apod.

5. V oblasti ubytování platí v souvislosti s koronavirem COVID-19 a doporučením hygieniků MO s okamžitou platností zákaz ubytování osob spadajících do kategorie Komerce. Současným dlouhodobě ubytovaným v režimu komerce zůstávají smlouvy v platnosti a budou bydlet i nadále. Krátkodobě ubytovaná komerce dokončí pobyt. Do odvolání platí zákaz ubytování komerce ať již formou krátkodobého či dlouhodobého ubytování.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádáme všechny, kteří se nyní vrací z rizikových oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici ve svém regionu a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. Po dobu následujících minimálně 14 dnů doporučujeme sledovat svůj zdravotní stav, i v případě, že jste se vrátili z doposud nepostižených oblastí, a v případě, že vykazují příznaky onemocnění, kontaktovali lékaře (v první fázi telefonicky) a poradili se o dalším postupu.

Ministerstvo obrany dále nařizuje všem příslušníkům rezortu Ministerstva obrany, kteří se v období od 6. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky, aby po návratu do České republiky bezprostředně oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, všem rezortním poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, aby u příslušníků rezortu MO, kteří se v období od 6. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů od návratu do ČR, všem příslušníkům rezortu MO, kterým bude uložena karanténa, aby o této skutečnosti neprodleně informovali svého vedoucího zaměstnance.

Uvedené sdělení bude průběžně aktualizováno v závislosti na vývoji aktuální epidemiologické situace a pokynech hlavní hygieničky MO.

plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

koronavirus.jpg